Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Tekniske virkemidler for reduksjon av miljøbelastning fra vegtrafikk i Norge. Intervjuer med industri og kunnskapssentre om prioritert forskning og hensiktsmessige miljøtiltak

Tekniske virkemidler for reduksjon av miljøbelastning fra vegtrafikk i Norge. Intervjuer med industri og kunnskapssentre om prioritert forskning og hensiktsmessige miljøtiltak

Forfattere: Rolf Hagman, Erik Figenbaum
Rapportnr: 808/2005
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0580-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Norske myndigheter og EU har vedtatt at utslippene av klimagasser fra vegtrafikk skal reduseres. Rapporten oppsummer samtaler med ledende forskningsmiljøer og representanter for Norges store energiselskaper om ulike teknologiske muligheter for å nå målet. Norske tekniske muligheter til reduksjon av miljøpåvirkning fra transportsektoren ligger i energiforsyning og miljøvennlige drivstoffer. Satsinger bør skje på forskning innen områder hvor Norge har naturlige forutsetninger eller spisskompetanse. Det er nødvendig å satse på flere hester for å dekke behov både på kort og lang sikt. Intervjupersonene vurderer satsing på bioenergi og utvikling av effektive prosesser for produksjon av høyverdige drivstoffer med biologisk opprinnelse (BTL) som nødvendig. Hydrogen vurderes som en kandidat til å bli fremtidens energibærer. Norge har spesiell kompetanse innen lagring av hydrogen og materialteknologi for brenselsceller. Naturgass er en norsk energiressurs og Norge har spesiell kompetanse på naturgassmotorer. Rapporten finnes kun i elektronisk utgave.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger