Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Tallfestede trafikksikkerhetsmål: en metodestudie

Quantified road safety targets: An assessment of evaluation methodology

Forfattere: Rune Elvik
Rapportnr: 539/2001
ISBN: 82-480-0223-3
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten inneholder en studie av virkninger på trafikksikkerheten av tallfestede mål for reduksjon av antallet skadde og drepte i trafikken, satt av nasjonale eller lokale myndigheter i ulike land. Virkningene av tallfestede mål er undersøkt både med før-og-etterundersøkelser og multivariat analyse. Dessverre har ingen av disse undersøkelsene latt seg gjennomføre på en så holdbar måte at det kan trekkes noen konklusjoner om virkningene av tallfestede trafikksikkerhetsmål.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger