Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Systematiske, kunnskapsbaserte og etterprøvbare plananalyser

Systematiske, kunnskapsbaserte og etterprøvbare plananalyser

Forfattere: Aud Tennøy, Kjersti Visnes Øksenholt, Oddrun Helen Hagen
Rapportnr: 1594/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1488-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I denne rapporten diskuterer vi hvordan plananalyser kan bli mer systematiske, kunnskapsbaserte og etterprøvbare, som er en viktig forutsetning for at planer som lages kan gi en areal- og transportutvikling som bidrar til at definerte mål kan nås. Vi gjennomgår og diskuterer noen sentrale temaer knyttet til planfaglige analyser, og definerer kriterier vi mener plananalyser bør tilfredsstille for å være systematiske, kunnskapsbaserte og etterprøvbare. Basert på dette beskriver vi en fremgangsmåte som vi har kalt ‘systematisk planfaglig resonnering’. Vi undersøker om norske plananalyser er i tråd med kriteriene, og finner at forbedringspotensialet er størst når det gjelder å beskrive og følge en systematisk fremgangsmåte, å redegjøre for sentrale årsak-virkningssammenhenger som legges til grunn for planarbeidet, å gi referanser til dokumentert kunnskap, å definere nullalternativ og å forklare hvorfor ett alternativ anbefales foran andre.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger