Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Syklisters oppfatninger av drift og vedlikehold. Resultater fra en spørreundersøkelse i ni byområder

Syklisters oppfatninger av drift og vedlikehold. Resultater fra en spørreundersøkelse i ni byområder

Forfattere: Ole Aasvik, Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 1758/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1408-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Nullvekstmålet tilsier at framtidig vekst i persontrafikken i byer og tettsteder skal tas med gang-, sykkel- og kollektivtrafikk. God drift og godt vedlikehold er viktig for å få til dette. Rapporten viser resultatene fra en spørreundersøkelse til 2555 syklister i ni byområder om deres oppfatning av drift og vedlikehold for sykling. Mange er fornøyd med dagens situasjon, men mange mener også at det er rom for forbedringer. Om sommeren oppleves hull og ujevnheter samt sand, grus og glasskår på asfalten som problemer. Høye fortauskanter er også et problem for en del. Om vinteren mener mange at det brøytes og strøs for dårlig på fortau og sykkelveger, og en del mener det brukes for mye salt. Syklistene fra Trondheim, Bergen og Tromsø er minst fornøyd; syklistene fra Kristiansand, Rogaland og Kongsberg er mest fornøyd. Kvinner, og særlig de over 60 år, er mer bekymret for vanskelige føreforhold enn menn er, spesielt om vinteren. Resultatene tyder på at enda bedre drift og vedlikehold kan føre til at flere vil velge å sykle.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger