Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Sykling på mindre steder - Hva kan øke sykling og hvordan undersøke dette? Casestudier av Sauda og Modum

Sykling på mindre steder - Hva kan øke sykling og hvordan undersøke dette? Casestudier av Sauda og Modum

Forfattere: Oddrun Helen Hagen, Maja Karoline Rynning, Tineke de Jong
Rapportnr: 1711/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2252-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

For å nå målsetningene om økte sykkelandeler er det behov for kunnskap om hva som skal til for å få flere til å sykle. I dette prosjektet har vi undersøkt hva mindre steder kan gjøre for å øke sykkelandelene. Gjennom en oppsummering av litteratur om sykling og sykkelplanlegging, og utvikling og demonstrasjon av en metode for å vurdere sykkelvennlighet, undersøker vi hvilke tiltak og virkemidler mindre steder kan ta i bruk. Sauda og Modum har vært casestudier. For begge stedene vurderte vi sykkelvennlighet for fire kategorier av fysiske egenskaper: naturgitte og stedlige forutsetninger, bystruktur, infrastruktur og trafikk, og omgivelser og opplevelser. Vi fant at Sauda er sykkelvennlig og Modum er noe sykkelvennlig, og har foreslått flere tiltak som kan bedre forholdene for syklister lokalt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger