Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Sykling mot enveiskjøring. Effekter av å tillate toveis sykling i enveisregulerte gater i Oslo

Sykling mot enveiskjøring. Effekter av å tillate toveis sykling i enveisregulerte gater i Oslo

Forfattere: Torkel Bjørnskau, Aslak Fyhri, Michael Wøhlk Jæger Sørensen
Rapportnr: 1237/2012
ISBN: 978-82-480-1392-1
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1391-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

For å bedre forholdene for syklister i Oslo ble det i 2011 anlagt og skiltet sykkelfelt i begge retninger og tillatt å sykle mot kjøreretningen i Kirkegata og Skippergata i Oslo. Tiltaket er evaluert ved hjelp av en spørreundersøkelse til trafikanter i forsøksgatene og i to kontrollgater før og etter at tiltaket ble innført. Det ble også gjort konfliktstudier ved hjelp av videoregistreringer i etterperioden i Skippergata. Resultatene viser at syklistene er meget fornøyde med tiltaket, de sykler mer i forsøksgatene, og mindre på fortau. De føler seg også tryggere i trafikken. Fotgjengerne opplever at fortaussykling er et mindre problem. De føler likevel noe utrygghet, men det kan skyldes andre forhold. De mener generelt at tiltaket er fornuftig. Bilistenes oppfatninger er blandet. I Kirkegata var de skeptiske, fordi tiltaket innebar at parkeringsplasser ble fjernet. I den andre gata var oppfatningen om tiltaket delt. Konfliktregistreringer viser at det ikke skjer mange trafikkonflikter ved sykling mot enveiskjøring. Tiltaket ser dermed ikke ut til å være negativt for trafikksikkerheten.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger