Du er her

Sykkelandeler og trafikkmengder med bil

Forfattere: Arvid Strand, Tanja Loftsgarden, Liva Vågane
Rapportnr: 1115/2010
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1174-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Problemstillingen i prosjektet er hvilken betydning økt sykkelbruk vil kunne ha i arbeidet med å redusere biltrafikkmengdene og kødannelser i vegnettet. Prosjektet tar utgangspunkt i de tretten byene som omfattes av prosjektet Framtidens byer og anvender data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2005. Det er sett på to mulige tilnærminger; endring i transportarbeid med sykkel og endring i sykkelandel. En tredobling av transportarbeidet med sykkel vil kunne redusere bilførernes transportarbeid med fra 2,5 til knapt 12 prosent avhengig av omfanget av sykkelbruken i 2005. Det er lagt optimistiske forutsetninger til grunn for beregningene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger