Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Strategi for innfartsparkering i Buskerudbyen og Buskerud

Strategi for innfartsparkering i Buskerudbyen og Buskerud

Forfattere: Jan U Hanssen, Petter Christiansen, Tanja Loftsgarden
Rapportnr: 1239/2012
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0985-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Tilrettelegging for innfartsparkering anses vanligvis å være et nyttig tiltak for å begrense bilbruken inn til de store byene. Tiltaket gjør det enkelt å benytte bil som tilbringertransport til jernbanestasjoner og holdeplasser i Buskerud. Slike tilbud blir ofte lokalisert i sentrum av tettsteder og mindre byer og beslaglegger derved areal som kan ha en alternativ bruk. Rapporten omfatter en gjennomgang av eksisterende tilbud og diskuterer hvor eventuelle behov for økt kapasitet kan vurderes. En avgift for bruk av plassene kan avvise brukere som bor i umiddelbar nærhet og derved bidra til det frigis kapasitet til dem som har et større behov. Ulike parkeringstilbud langs en transportkorridor må ses i sammenheng. Det må tilrettelegges for bruk av sykkel (atkomst og parkering). De fleste parkeringsplassene i Buskerud er små. Det er derfor lite aktuelt med spesielle servicetilbud rettet mot brukerne. Rapporten konkluderer med at kunnskapen om brukere av innfartsparkering må bedres som grunnlag for gode analyser av framtidig behov.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger