Du er her

Sosiale trenders betydning for bilbruk

Forfattere: Vibeke Nenseth, Randi Hjorthol
Rapportnr: 874/2007
ISBN: 978-82-480-0720-3
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0721-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Gjennom prosjektet ”sosiale trenders betydning for bilbruken” har vi sett på endringer i bilbruk over en tjueårsperiode og drøftet forhold som vil kunne påvirke bilbruken framover. Mobiliteten – med bil - har økt betydelig de siste par tiårene. Men det er ikke lenger selve biltilgangen som forklarer forskjeller i bilbruken. I høyere inntektsklasser er andelen som bruker bil til jobb omvendt relatert med utdanningsnivå. Ingen kjører mindre bil enn unge kvinner i storbyene. Ingen kjører mer bil enn familier som bor i forstedene rundt de store byene. Mens ungdom i mindre grad enn før synes interessert i bilhold og bilbruk, ser det paradoksalt nok ut til at barn i økende grad blir sosialisert til bilavhengighet. Med den kommende eldrebølgen er det grunn til å forvente at det også vil bli langt flere bilbrukere blant eldre kvinner. En fortsatt reurbanisering og en større oppmerksomhet på mobilitetens miljø- og helseaspekter vil kunne redusere bilbruken igjen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger