Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Smart mobilitet og smart næringsliv – muligheter innen transportnæring

Smart mobilitet og smart næringsliv – muligheter innen transportnæring

Forfattere: Bjørn Klimek, Jørgen Aarhaug, Tale Ørving, Frants Gundersen
Rapportnr: 1695/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2229-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten gir innspill til Forskningsrådets strategiprosess Transport21. Rapporten utgjør andre del av et bredere oppdrag. Rapporten samler innspill fra totalt 27 representanter i norsk transportnæring og har som formål om å identifisere kunnskap blant ekspertene om framtidige næringsutviklingsmuligheter innen smart mobilitet. I rapporten presenteres resultater fra to fokusgruppe-diskusjoner og 13 enkeltintervjuer. Intervjumaterialet er supplert med en diskusjon om transportrelatert næringsstatistikk. Analysen viser at sektorrepresentanter per i dag ikke har noen systematiserte og strukturerte oppfatninger om morgendagens næringsliv innen smart mobilitet i Norge. Diskusjonene peker derimot på noen felles utfordringer som Norge står overfor. Fagekspertene ser mange enkeltinnovasjoner eller utviklingsmiljøer, men har ikke entydige oppfatninger om hvilke av disse som faktisk vil vokse fram. Komparative fortrinn kan ligge i relaterte sektorer som kraft og maritim. Startupselskaper anser det norske markedet som krevende for oppskalering og de politiske rammebetingelsene må systematiseres på basis av en mer strukturert analyse av komparative fortrinn.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger