Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Skredfare i samfunnsøkonomiske analyser : Personskaderisiko og verdsetting av skredfrekvens og skredstørrelse

Skredfare i samfunnsøkonomiske analyser : Personskaderisiko og verdsetting av skredfrekvens og skredstørrelse

Forfattere: Paal Brevik Wangsness, Knut Veisten, Rune Elvik
Rapportnr: 2027/2024
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2156-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf
Summary, pdf

Det er registrert over 53 000 skred på vei gjennom analyseperioden 2000-2023. De fleste av disse er relativt små og det registreres ingen skade som følge av dem. Det er registrert 674 tilfeller av skade på kjøretøy som følge av skred, og av disse er det identifisert 62 tilfeller med personskade. Av disse var det registrert 13 dødsulykker, med til sammen 18 dødsfall og to alvorlig skadde. Med anbefalt verdsetting av liv og helse til bruk i samfunnsøkonomiske analyser finner vi en forventet ulykkeskostnad på 11-21 millioner kroner (2020-kr) per personskadetilfelle. Videre foreslår vi at nyttekostnadsanalyser av skredtiltak benytter seg av enkle lineære funksjoner for å anslå betalingsvillighet per personreise for kjøring på en skredutsatt strekning: 3,70 kroner per skredtilfelle som treffer infrastrukturen per år, og 0,13 kroner per meter skredbredde som treffer infrastrukturen. Bruk av disse oppdaterte anbefalingene for å anslå forventet alvorlighetsgrad av personskader og rest-betalingsvillighet for redusert skredfare vil gi realistiske beregninger på nyttesiden i samfunnsøkonomiske analyser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger