Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Skadegradstetthet - SGT. Et nytt mål på hvor farlig en vegstrekning er.

Skadegradstetthet - SGT. Et nytt mål på hvor farlig en vegstrekning er.

Forfattere: Arild Ragnøy, Peter Christensen, Rune Elvik
Rapportnr: 618/2002
ISBN: 82-480-0312-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Som en følge av nullvisjonen skal det i trafikksikkerhetsarbeidet framover legges større vekt på å forebygge dødsfall og alvorlige personskader ved trafikkulykker enn på å redusere antallet ulykker. TØI har derfor utviklet et nytt mål på hva som er en farlig vegstrekning. Det nye målet kalles skadegradstetthet (SGT) og kan defineres som et kostnadsvektet mål på antall skader per kilometer veg per år. For å korrigere skadegradstettheten beregnet på basis av de registrerte skadetallene for tilfeldig variasjon (regresjonseffekter), er det laget en modell for beregning av normale skadetall for vegstrekninger med nærmere definerte veg- og trafikktekniske egenskaper. Ved hjelp av statistisk anerkjente metoder vektes de faktisk registrerte skadetallene sammen med de beregnede normaltallene til forventede skadetall på strekninger med samme veg- og trafikktekniske egenskaper.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger