Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Simuleringsverktøy for planlegging og utforming av sikre gatekryss for gående og syklende

An assessment of the available simulation models for the planning and design of safe urban intersections for pedestrians and cyclists

Forfattere: Tanu Priya Uteng, David Taylor
Rapportnr: 1391/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1607-6
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Den norske transportplanleggingsagendaen ønsker å skape gode forhold for fotgjengere og syklister. Bærekraftige transportmidler, dvs. kollektivtransport, sykling og gange skal også, ifølge politiske målsetninger, stå for all fremtidig trafikkvekst i byregionene. Statens vegvesen ønsket på bakgrunn av dette å ta i bruk verktøy for effektiv modellering av fotgjengere og syklister ved trafikkerte gatekryss i byene for å redusere trafikkulykker. Denne rapporten presenterer detaljert informasjon om tilgjengelige (og fremtidige) simuleringsverktøy som kan tas i bruk ved planlegging og utforming av veikryss. Vi har identifisert viktige hensyn som kapasitet og egenskaper som må vurderes dersom verktøyene skal brukes til effektiv utforming av gatekryss hvor fotgjengere, syklister og kjøretøy møtes. Prosjektet er finansiert av Statens vegvesen gjennom FOU-programmet BEST – Bedre sikkerhet i trafikken.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger