Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Sikkerhetskulturens relevans som tilsynsbegrep og ledelsesstrategi i profesjonell transport

The relevance of safety culture as a regulatory concept and management strategy in professional transport

Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Ross Owen Phillips
Rapportnr: 1668/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2190-2
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Full report

Den svenske Transportstyrelsen har definert det å fokusere på sikkerhetskultur som en del av sin tilsynsstrategi. Den foreliggende studien tyder imidlertid på at bruken, relevansen og potensialet til sikkerhetskulturbegrepet varierer betydelig mellom sektorene. Mens det var sterkt fokus på sikkerhetskultur i luftfart og jernbane, var det mindre eksplisitt fokus i maritim sektor og ikke fokus på sikkerhetskultur i vegsektoren. Vår analyse tyder på at sektormyndighetenes ulike fokus kan relateres til følgende faktorer: 1) Sektorenes juridiske rammeverk, 2) Myndighetenes strategier og prioriteringer, 3) Myndighetenes kompetanse og ressurser, 4) Bedriftenes kompetanse og ressurser, 5) Bedriftssammensetningen i sektorene, 6) Tillit mellom myndigheter og bedrifter, 7) Ulike organisatoriske modenhetsnivåer innenfor sektorene, og 8) Hensynet til like konkurransevilkår.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger