Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Sikkerhetskultur, sikkerhetsledelse og risiko i godstransportbedrifter på veg

Sikkerhetskultur, sikkerhetsledelse og risiko i godstransportbedrifter på veg

Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Jenny Blom, Ross Owen Phillips
Rapportnr: 1659/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2177-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I den foreliggende studien ser vi på forholdet mellom sikkerhetskultur, sikkerhetsledelse og risiko i fire grupper av godstransportbedrifter som i varierende grad har implementert tiltak rettet mot organisatorisk sikkerhetsstyring. De fire gruppene representerer ulike trinn på Sikkerhetsstigen for godstransport. Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at sikkerhetskulturnivået stiger i gjennomsnitt for bedriftene på hvert trinn på Sikkerhetsstigen, samtidig som ulykkesrisikoen synker for bedriftene på hvert trinn. Vi argumenterer for at dette er relatert til økt fokus på sikkerhetsledelse på hvert trinn på Sikkerhetsstigen, og vi diskuterer grundig hva dette fokuset innebærer. Vi bruker intervjudata, data fra spørreundersøkelsen og litteraturgjennomgangen for å analysere gode praksiser for sikkerhetsledelse på de ulike nivåene på Sikkerhetsstigen for sikkerhetsstyring i godstransport.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger