Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Sikkerhet i norsk luftfart og jernbane - hva kan veisektoren lære?

Sikkerhet i norsk luftfart og jernbane - hva kan veisektoren lære?

Forfattere: Inga Margrete Ydersbond, Rune Elvik
Rapportnr: 2015/2024
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1530-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf
Summary, pdf

I denne studien har vi undersøkt hva som gjør at den kommersielle tunge luftfarten og jernbane-sektoren i Norge er ekstremt sikre. Vi finner at begge sektorene har oppgradert infrastrukturen grundig de siste tiårene, at begge har et stort kontroll- og dokumentasjonsregime, og at sektor¬ene har omfattende og velutviklede sikkerhets¬kulturer. Veisektorens myndigheter kan lære av de andre sektorene gjennom at den ved anbud kan innføre krav om sikkerhetsstyringssystemer, følge opp varslene fra publikum til veitrafikksentralene mer systematisk og kontrollere veger og vegutstyr enda mer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger