Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Separate sykkelanlegg i by. Effekter på sikkerhet, fremkommelighet, trygghetsfølelse og transportmiddelvalg

Separate sykkelanlegg i by. Effekter på sikkerhet, fremkommelighet, trygghetsfølelse og transportmiddelvalg

Forfattere: Alena Katharina Høye, Michael Wøhlk Jæger Sørensen, Tineke de Jong
Rapportnr: 1447/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1674-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Basert på en gjennomgang av sykkelhåndbøker fra en rekke land og internasjonal forskningslitteratur presenterer rapporten en oversikt over anbefalinger, retningslinjer, bruksområder og effekter på sikkerhet, trygghetsfølelse, fremkommelighet og transportmiddelvalg av ulike separate sykkelløsninger i by. Generelt har separate sykkelanlegg potensiale for å bedre sikkerheten og øke andelen som sykler. Det er store forskjeller mellom ulike typer sykkelanlegg. Gang og sykkelveger kommer dårligst ut, især mht. fremkommelighet. For sykkelveger, sykkelstier (ensrettede sykkelveger) og sykkelfelt avhenger effektene mer av den konkrete utformingen og reguleringen i kryss enn av hvilket tiltak som velges. Tilstrekkelig plass, forkjørsregulering i kryss og en utforming som forebygger konflikter med motorkjøretøy, andre syklister og fotgjengere, samt gjennomgående direkte forbindelser, kan forventes å ha de mest positive effekter på alle faktorene som er vurdert.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger