Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Selvkjørende busser i boligområde – Videoobservasjoner av interaksjoner med andre trafikanter i Ski - Hebekk

Automated shuttles in a residential area - Video observations of interactions with other traffic participants in Ski - Hebekk

Forfattere: Petr Pokorny, Torkel Bjørnskau, Ole Aasvik
Rapportnr: 1917/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1973-2
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten - kun på engelsk
Summary

Selvkjørende busser testes over hele verden. De fleste slike piloter foregår i avgrensede og kontrol-lerte områder eller i områder med enkle trafikk-forhold. Denne rapporten gir en unik evaluering av hvordan selvkjørende busser reagerer i ulike situasjoner under mer komplekse forhold. Driften av bussene i boligområdet Ski – Hebekk ble under¬søkt ved hjelp av eksterne videoobservasjoner under reelle trafikkforhold. Blant funnene var lav vilje hos bilførere til å vike for bussen i kryss med vikeplikt fra høyre, mange ikke adekvate reaksjoner fra bussene i kryss og manglende evne til å hånd¬tere samhandlingen med fotgjengere som går langs veikantene. Slik kunnskap kan brukes videre i andre forsøk med automatiserte kjøretøy.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger