Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Scenarier for bærekraftig og miljøtilpasset transport

Scenarier for bærekraftig og miljøtilpasset transport

Forfattere: Guro Berge, Øystein Engebretsen, Randi Hjorthol, Trond Arnljot Jensen, Inger Spangen
Rapportnr: 1121/1998
Språk: Norwegian

I dette notatet er det utviklet to scenarier for å vise mulighetene for å realisere en bærekraftig og miljøtilpasset transport i et storbyområde. Det ene er kalt atferd-scenariet, det andre teknologi-scenariet. Hovedvirkemidlene i atferd-scenariet er arealpolitikk med lokalisering av arbeidsplasser i sentrum og ved de kollektive knutepunktene, tettere boligbygging og flere boliger og arbeidsplasser i indre by, kollektivtransportpolitikk med økt satsing på knutepunkter og et bedre tilbud, en restriktiv politikk for privatbilene med blant annet økte bomsatser, parkeringspolitikk og vegprising. I teknologi-scenariet er vi opptatt av hvilken betydning den teknologiske utviklingen vil ha for transporten i byregionen. Bruk av nasjonale og lokale virkemidler brukes til å støtte opp om den ønskete teknologiutviklingen. Dette scenariet kjennetegnes ved at det satses på "rent" og fornybart drivstofforbruk. Det blir stilt strengere krav til de tekniske renseanleggene på bilene, slik som varigheten på katalysatorer og hyppigere kontroll av kjøretøyene. Videre vil det bli høye avgifter på fossilt drivstoff. Det betyr at alternativt drivstoff blir mer aktuelt. Avslutningsvis trekker vi ut "det beste" fra begge scenarier.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger