Du er her

Samspill Trafikk, miljø og velferd.

Forfattere: Ronny Klæboe
Rapportnr: 645/2003
ISBN: 82-480-0343-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten beskriver resultater fra et fem-års tverrinstitusjonelt strategisk forsknings-program om samspill mellom trafikkens ulike virkninger på befolkningen. Gjennom programmet er data fra 17 miljøundersøkelser og 19 000 respondenter samlet i en bymiljø-database. Programmet har gjennomført analyser av samspillet mellom ulike miljøbelastninger, der en har sett på faktisk belastning ved bolig og i nabolaget. Individ-variable som folks sensitivitet mv er trukket inn. En modell for hvordan støy ved bolig og nabolag samt luftforurensning virker på hhv støy- og luftforurensningsplage er bygd. Tiltak bør inndeles i hhv punkt-, gatestreknings- og områdetiltak ut fra hvilke relasjoner i modellen tiltaket har betydning for. Det bør velges ulike miljøforbedringsstrategier i flerbelastede i forhold til enkeltbelastede byområder.Programmet har også bidratt til å framskaffe nasjonale virkningskurver for støyplage, eksos/lukt- og støv/skitt- plage samt for vibrasjoner i bolig fra vegtrafikk og tog. Programmet har bidratt til standarder om måling av menneskelige reaksjoner på vibrasjoner og støy.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger