Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Samspill mellom mobilitet og informasjons- og kommunikasjonsteknologi. En litteraturstudie.

Samspill mellom mobilitet og informasjons- og kommunikasjonsteknologi. En litteraturstudie.

Forfattere: Randi Hjorthol
Rapportnr: 576/2002
ISBN: 82-480-0264-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Hvilket samspill er det mellom mobilitet, transport og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknolog (IKT)? Vil IKT erstatte en del av vår reiseaktivitet eller vil den snarere generere flere reiser fordi kontaktmulighetene øker? Vil det skje en endring, eller modifisering av den fysiske mobiliteten eller kanskje vil det være nye kommunikasjonsformer som oppstår, som ikke har noe med reiser å gjøre? Denne rapporten er en litteraturstudie som forsøker å besvare noen av disse spørsmålene. Litteraturstudien omhandler de transportmessige virkningene av fjernarbeid, e-handel, tele- og videokonferanser og mobiltelefoni. Resultatene viser at både substituering, generering av nye reiser, modifisering av reiseaktivitet og nøytralitet blir registrert. Det er stort behov for mer forskning innenfor dette feltet, både fordi utviklingen skjer raskt og fordi forskningen har kommet relativt kort.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger