Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Samlet evaluering av tiltakspakker for kollektivtransport i byområder 1996/97

Samlet evaluering av tiltakspakker for kollektivtransport i byområder 1996/97

Forfattere: Katrine Næss Kjørstad, Unni B Lodden, Nils Fearnley, Bård Norheim
Rapportnr: 497/2000
ISBN: 82-480-0172-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Fra 1996 har Samferdselsdepartementet gitt støtte til forsøk med "pakker" av tiltak for å utvikle bedre kollektivtransport. Rapporten er en samlet evaluering av effektene av fire tiltakspakker gjennomført i byområdene, Tønsbergområdet, Hundvåg bydel i Stavanger, Drammensregionen og Nedre Glomma. Hovedformålet med rapporten er å formidle resultater som hele transportsektoren kan dra nytte av. Tiltakspakkene er gjennomført i en ustabil periode for kollektivtransporten og har bidratt til å demme opp for en negativ utvikling. Isolert sett har de gitt flere passasjerer. Vi finner sterk sammenheng mellom tilfredshet med tiltakene og endret reiseaktivitet. Økt bruk av buss kan spores direkte tilbake til forbedringene og i første rekke økt frekvens. Samtidig er etterspørselsgevinsten større ved pakker av tiltak enn ved enkelttiltak. Analysene viser at økt kunnskap og en positiv holdningsendring gir utslag i økt bruk av kollektivtransport og redusert bruk av bil.Totalt sett har tiltakspakkene på kort sikt vært samfunnsøkonomisk lønnsomme.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger