Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Samfunnsøkonomiske analyser – KVU Godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet

Samfunnsøkonomiske analyser – KVU Godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet

Forfattere: Anne Madslien
Rapportnr: 1745/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2294-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Som del av transportetatenes arbeid med KVU for godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet er det utarbeidet grove samfunnsøkonomiske beregninger for de ulike konseptene. Beregningene bygger bl.a. på analyser av transportomfang og transportmiddelfordeling ved bruk av Nasjonal godstransportmodell, samt informasjon om investeringskostnader fra Jernbanedirektoratet. Konseptene er inndelt i tre hovedgrupper: hovedterminal på Alnabru, alternativ hovedterminal og ingen aktivitet på Alnabru, og hovedterminal på Alnabru sammen med avlastingsterminal annet sted. Med de forutsetninger som ligger til grunn framstår ingen av konseptene med positiv samfunnsnytte når en legger til grunn de prissatte konsekvensene. Utbygging av Alnabru kommer best ut, deretter kommer konseptene med Alnabru sammen med en avlastingsterminal. Minst nytte får man ved utflytting av Alnabru, noe som i stor grad skyldes økt omfang av lastebiltransport i disse konseptene. Følsomhetsberegninger viser at resultatene varierer betydelig med ulike forutsetninger om prisbane for CO2-utslipp, bompenger i vegnettet, toglengder, samt omlastingskostnad i jernbaneterminalene. Resultatene er imidlertid robuste med tanke på rangering av alternativene etter samfunnsnytte.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger