Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Samfunnsøkonomisk vurdering av vedlikeholdsstrategier, oppgradering og standardutforming i vegnettet

Samfunnsøkonomisk vurdering av vedlikeholdsstrategier, oppgradering og standardutforming i vegnettet

Forfattere: Harald Minken, Geir Dahl, Christian Steinsland
Rapportnr: 957/2008
ISBN: 978-82-480-0876-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0877-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Vi har laget et program som finner optimale strategier for vedlikehold av et sett likeartede objekter (veger, i vårt tilfelle) som må dele felles årlige vedlikeholdsbudsjetter. Objektene kan ha ulik initiell tilstand og ulike nedbrytings-funksjoner og kostnadsfunksjoner, og vedlikeholdstiltakene kan ha ulik intensitet. Dette problemet er i virkeligheten meget komplisert, og ingen nåværende vedlikeholds-planleggingssystemer i praktisk bruk har løst det riktig. Basert på dette programmet er det mulig å finne samfunnsøkonomisk nytte av en marginal økning av de årlige budsjettene. Det er også mulig å finne beste måte å ta inn et vedlikeholdsetterslep på eller å vurdere den samfunnsøkonomiske nytten av å øke vegstandarden. Rapporten gir også prinsipper og eksplisitte formler for optimalt vedlikehold, størrelsen på et vedlikeholdsetterslep og verdien av å endre vegstandarden under mer spesielle, stiliserte forutsetninger.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger