Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Samfunnsøkonomisk nytte av å fjerne flaskehalsene i tømmertransport – Møre og Romsdal

Samfunnsøkonomisk nytte av å fjerne flaskehalsene i tømmertransport – Møre og Romsdal

Forfattere: Wiljar Hansen, Hedda Strømstad, Torkel Hofseth
Rapportnr: 1951/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2011-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I rapporten beregnes den samfunnsøkonomiske bruttonytten av å fjerne flaskehalser for tømmer-transport i Møre og Romsdal fylke. Basert på de forventede hogstvolumene i en 40-årsperiode, 2022-2061, beregnes de samfunnsøkonomiske kostnadene ved å transportere tømmeret fra skog til destinasjon gitt dagens vegklassifisering. Disse kostnadene sammenliknes med estimerte kostnader hvor det tillates å kjøre tømmer med fullastet korthenger (vegklassi¬fisering Bk10/50t - 19,5m), og hvor det tillates å kjøre tømmer med fullastet langhenger (vegklassifisering Bk10/60t - 24m). Basert på dette beregnes samfunnsøkonomisk bruttonytte ved å oppgradere vegklassifiseringen til bruk av fullastet korthenger til en nåverdi på 37,4 mill. kr. for tidsperioden 2022-2096, hvorav 21,6 mill. kr. er på kommunale veger. Ved oppgradering til tømmer¬trans-port med fullastet langhenger for alle veger blir bruttonytte beregnet til 63,6 mill. kr. for tilsvarende periode, hvorav 27,9 mill. kr. er på kommunale veger. Ettersom vi i dette arbeidet ikke inkluderer tiltakskostnaden ved veioppgradering til høyere bruksklasse, vil vi ikke kunne si noe om nettonytten av oppgraderingen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger