Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Samfunnsøkonomisk analyse av økt totalvekt for lastebiler

Samfunnsøkonomisk analyse av økt totalvekt for lastebiler

Forfattere: Inger Beate Hovi, Anne Madslien, Tonje Lysø
Rapportnr: 1950/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2010-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Statens vegvesen mottok høsten 2022 en forespørsel fra Norges Lastebileier-Forbund (NLF) om å øke tillatte vekter på lastebiler og vogntog. Med dette ønsker NLF at eksisterende kjøretøyutstyr skal kunne utnyttes mer effektivt og oppnå redusert klimagass¬utslipp per utført tonnkilometer, færre biler på veien og økt trafikksikkerhet og minst mulig negativ påvirk¬ning på infrastruktur. TØI har analysert effekten av hvordan økt tillatt totalvekt for noen kjøretøykombinasjoner påvirker transportkostnader, trafikkarbeid, transportmiddelfordeling, vegslitasje, klimagassutslipp og øvrige eksternaliteter. Samfunnsnytten av tiltaket er beregnet for perioden 2023 til 2030 for de tre analyserte kjøretøykategoriene, basert på basisframskrivingen til NTP 2025-2036. Vi finner at tiltaket er samfunnsøkonomisk lønnsomt og at besparelsen i transportkostnadene utgjør majoriteten av nytten. Dette viser at i motsetning til de fleste andre tiltak med formål å redusere CO2-utslippet fra transport, vil dette tiltaket både være bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger