Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Samfunnseffektiv kollektivtransport? En analyse av utviklingen i sju norske byer

Samfunnseffektiv kollektivtransport? En analyse av utviklingen i sju norske byer

Forfattere: Erik Carlquist, Nils Fearnley
Rapportnr: 508/2001
ISBN: 82-480-0186-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten analyserer kollektivtransportens utvikling i sju av de største norske byene i perioden 1986-99. - Tilskuddene er redusert med 42% i perioden. Kollektivtransportselskapene kjører likevel flere kilometer. - Takstene har økt med 23% bl a som følge av tilskuddskuttene. - Trafikantene har blitt mer følsomme for takstnivået enn tidligere. Vi har beregnet en overordnet priselastisitet på -0,49. Dette skyldes bl a de store takstøkningene. Etterspørselen er totalt sett redusert med 5%. Dette skyldes hovedsakelig økte takster. - Samfunnsregnskapet, som omfatter endringer i tilskudd, rutetilbud, takster, samt overført trafikk, viser at de senere årenes utvikling har påført samfunnet store kostnader. I forhold til 1986 har endringene i 1999 ført til en samfunnsøkonomisk forverring som er vurdert til 157 mill 1998-kroner. I hovedsak skyldes dette at tilskuddskuttene i liten grad har ført til kostnadsbesparelser de senere årene, idet driftskostnadene i stor grad er blitt veltet over fra myndighetene (reduserte overføringer) til passasjerene (økte takster).

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger