Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Reviderte grunnprognoser for godstransport 2006-2040

Reviderte grunnprognoser for godstransport 2006-2040

Forfattere: Inger Beate Hovi, Anne Madslien
Rapportnr: 1001/2008
ISBN: 978-82-480-0947-4
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0948-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

For perioden 2006 til 2040 beregnes gjennomsnittlig årlig vekst i godsstrømmer i hele prognoseperioden til å være 1,9 prosent, mens den samlede veksten i transportarbeidet er beregnet å være 1,5 prosent. Høyest forventet vekst i transportarbeidet er knyttet til veg- og jernbanetransport med 2,2 prosent pr år i hele prognoseperioden. Sjøtransport har en forventet vekst på 1,1 prosent pr år. Til sammen gir dette en forventet vekst i transportarbeidet på norsk område på 67 prosent i 35 års-perioden fra 2006 til 2040. I forbindelse med Samferdselsdepartementets arbeid med Nasjonal transportplan 2010-2019 har TØI utarbeidet grunnprognoser for godstransport. Prognosene er basert på eksogene næringsvise vekstrater fra Finansdepartementets arbeid med Perspektivmeldingen. Likevektsmodellen PINGO er benyttet til å beregne fylkesfordelte vekstrater pr varegruppe. Transportmiddelfordelt transportarbeid er beregnet i hvert prognoseår med en nyutviklet modell for godstransport i Norge og for norsk import og eksport.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger