Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Reisevaner blant ansatte i Oslo kommune. Status for 2023 og endringer siden 2018

Reisevaner blant ansatte i Oslo kommune. Status for 2023 og endringer siden 2018

Forfattere: Ingunn Opheim Ellis, Vibeke Nenseth, Erik Bjørnson Lunke, Petter Christiansen
Rapportnr: 1964/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2024-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Halvparten av de ansatte i Oslo kommune reiser kollektivt til jobb. Men det er også en del som kjører bil. Bilandelen er på sammen nivå som i 2018, mens sykkel¬andelen har gått noe opp og kollektivandelen noe ned. Økt bruk av elbil og færre arbeidsreiser fordi flere har hjemmekontor har bidratt til reduserte utslipp fra arbeids¬reisene til Oslo kommunes ansatte. Men økt bruk av elbil er trolig også en årsak til at bilandelen ikke har gått ned, da de med tilgang til elbil i større grad kjører bil enn de som har bil med fossilt drivstoff. Koronapandemien gjorde at flere foretrekker å reise med individuelle framfor kollektive transportmidler. Dette er trolig hoved¬årsaken til at kollektivandelen blant ansatte i Oslo kommune har gått ned og at sykkelandelen har gått opp. Iverksatte tiltak for å fremme klimavennlige jobbreiser har også bidratt til økt sykkelandel. Men effekten er liten fordi få arbeidsplasser har iverksatt slike tiltak og fordi få har iverksatt parkeringsrestriksjoner.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger