Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Rammetilsagn som virkemiddel i arbeidet med å sikre friluftsområder for allmennheten - Evaluering av et forsøksprosjekt

Rammetilsagn som virkemiddel i arbeidet med å sikre friluftsområder for allmennheten - Evaluering av et forsøksprosjekt

Forfattere: Arvid Strand
Rapportnr: 1217/2012
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1358-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Direktoratet for naturforvaltning har i perioden 2003-2011 gjennomført et prøveprosjekt med rammeavtaler med fem av landets større kommuner for arbeid med å sikre arealer til friluftlivsformål. Forsøket er gjennomført innenfor rammen av tilskuddsordningen 1427 post 30 Statlig sikring av friluftsområder. Totalt ble det gitt tilsagn om anvendelse av 56 millioner kroner. Framdriften i arbeidet har variert sterkt mellom kommunene. Ved utgangen av 2011 var 42 av tilsagnsmillionene utbetalt til kommunene. Som følge av sen framdrift er tilsagn om 4,5 millioner trukket tilbake, og noen av kommunene er gitt utsettelse med å innfri 10 millioner av tilsagnene til 1. desember 2012. Forsøket vil ikke bli videreført.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger