Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Prosessevaluering av klimapolitiske mål for transport. Hva - Hvorfor - Hvordan

Prosessevaluering av klimapolitiske mål for transport. Hva - Hvorfor - Hvordan

Forfattere: Vibeke Nenseth, Arvid Strand
Rapportnr: 1172/2011
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1284-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
hele rapporten

Rapporten drøfter prosessevaluering som ledd i vurderingen av klimapolitiske virkemidler. En prosessevaluering ser på selve gjennomføringen av et program - fra innsats til utfall og virkning - for å forklare (eventuelt manglende) måloppnåelse. Rapporten ser nærmere på enkelte pågående forvaltningsprosesser som har som siktemål å få til reduserte klimagassutslipp fra veitrafikken; bruk av klimarelaterte transportindikatorer og areal- og transportpolitiske bypakker. Aktuelle indikatorer er etter hvert velkjente og veletablerte, men er i spredt og uforpliktende bruk og viser seg lite disiplinerende for handling. Studien av prosessene med KVU (konseptvalgutredning) av bypakker og Framtidens byer-programmet viser at klimahensyn er lite framtredende. Framtidens byer har som hovedmål å bidra til klimagassreduksjon, mens KVU primært er etablert for å sikre at det beste utbyggingsalternativet blir valgt. Et mer forpliktende sektoransvarsprinsipp kan være den institusjonelle mekanismen som sikrer at klimahensyn ikke glipper i praksis.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger