Du er her

Impaired driving and road safety

Forfattere: Alena Katharina Høye
Rapportnr: 1925/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1981-7
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten - kun på engelsk
Summary

Kjøring under påvirkning av alkohol, narkotika eller medikamenter medfører betydelige økninger av ulykkes- og skaderisikoen. Denne rapporten beskriver tiltak mot ruspåvirket kjøring, basert på gjennomganger av internasjonal litteratur. Tiltak som har vist seg å være effektive, er politikontroll, inndragelse av kjøretøy og alkolås. Virkningene av disse og andre tiltak avhenger imidlertid av hvordan de er utformet og implementert. For eksempel er alkolås og inndragelse av kjøretøy ikke like effektive for alle førere og når slike tiltak brukes som sanksjon har de som regel kun effekt i den perioden hvor de er i bruk (mens alkolås er installert / kjøretøyet inndratt), men ikke utover det. For de fleste andre tiltak er det vanskelig å påvise direkte effekter på promillekjøring eller promilleulykker. Likevel er mange slike tiltak, f.eks. promillegrenser og sanksjoner, nødvendige forutsetninger for effektiv politikontroll.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger