Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Produktivitetsutviklingen i riksvegferjenæringen 1988 - 1996

Produktivitetsutviklingen i riksvegferjenæringen 1988 - 1996

Forfattere: Harald Minken, Marit Killi, Olav Konrad Putz
Rapportnr: 482/2000
ISBN: 82-480-0155-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Produktivitetsutviklingen i den norske riksvegferjenæringen 1988-96 er undersøkt med DEA-metoden. Det eksisterer trolig feil i Ferjedatabankens passasjertall, og dette gjør at konklusjonene på noen punkter er forsiktig formulert. Resultatene viser at det har vært stillstand i produktiviteten med hensyn til kostnadseffektiv produksjon av ferjetilbudet. Det skyldes økte ferjestørrelser, økte kapitalkostnader for nye ferjetyper, og redusert avgangsfrekvens. Kapitalkostnadene har steget sterkere enn ferjekapasiteten. Rammefinansierings-ordningen har trolig bidratt til at det ikke har gått verre, men denne effekten har trolig avtatt etter få år. Det har vært økning i produktiviteten i den forstand at ferjetilbudet blir bedre utnyttet til å utføre transportarbeid. Dette skyldes etter alt å dømme utviklingen i de trafikksterke sambandene, mens utviklingen i de trafikksvake sambandene kan ha vært negativ. Det har muligens vært nedgang i produktiviteten i betydningen kostnads-effektiv produksjon av ferjetjenester. Dette skyldes i såfall hovedsakelig utviklingen i de trafikksvake sambandene. Tilskuddsbehovet har derfor neppe blitt redusert.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger