Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Prioriteringsverktøy for gang- og sykkeltiltak - premisser og veiledning

Prioriteringsverktøy for gang- og sykkeltiltak - premisser og veiledning

Forfattere: Kjartan Sælensminde, Rune Elvik
Rapportnr: 479/2000
ISBN: 82-480-0152-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Tiltak rettet mot fotgjengere og syklister har i liten grad vært gjenstand for systematisk behovsprøving og prioritering. I denne rapporten beskrives et poengbasert verktøy som kan brukes for å kartlegge behovet for gang- og sykkelveger og kryssingspunkter for gående og syklister. Verktøyet er utviklet som regnearkmodeller som vegkontorene i de ulike fylkene kan bruke til behovsvurdering og prioritering av gang- og sykkeltiltak. Det er lagt vekt på at verktøyet skal være enkelt å bruke og at data for de ulike kriteriene skal være lett tilgjengelig. For det enkelte tiltak som skal vurderes inngår data for vegtrafikkmengde, fartsgrense, anslag på eksisterende og fremtidig gang- og sykkeltrafikk, antall trafikkulykker siste ti år og antall skoleelever som har den aktuelle strekningen som skoleveg.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger