Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo

Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo

Forfattere: Jan U Hanssen, Petter Christiansen
Rapportnr: 1243/2012
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1400-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Follo består av syv kommuner syd for Oslo. Kommunene ønsker et grunnlag for bedre samordning av parkeringspolitikken med arealbruk og kollektiv¬systemet. Alle kommunene har stor utpendling av arbeidstakere og da i hovedsak i retning Oslo. Fire av kommunene har en viktig jernbane¬stasjon i sentrum. Dette betyr at innfarts¬parkering beslaglegger mye areal. I rapporten beskrives en del mulige tiltak for å styre parkeringstilbudet slik at sentrums-områdene på lengre sikt kan utvikles til å bli attraktive steder for handel og næring samt møtesteder for innbyggerne. Kommunene anbefales å begrense antallet nye parkeringsplasser, sikre bedre kontroll over parkeringstilbudet gjennom frikjøp, innføre avgifter og flytte mest mulig parkering til sentrumsranden. Hvis det skal tilbys innfartsparkering i sentrum må dette legges under bakken og prises slik at bare de som har reelt behov, etterspør et slikt tilbud.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger