Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Prikker i førerkort ved trafikkforseelser. Evaluering av prikkbelastningsordningen

Prikker i førerkort ved trafikkforseelser. Evaluering av prikkbelastningsordningen

Forfattere: Fridulv Sagberg, Rikke Ingebrigtsen, Hanne Beate Sundfør
Rapportnr: 1523/2016
ISBN: 978-82-480-1769-1
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1768-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

TØI har gjennomført en evaluering av ordningen med prikkbelastning av førerkort. Analyser av prikkregisteret viser at førere som har pådratt seg så mange prikker at de risikerer inndragning av førerkortet ved neste overtredelse, reduserer sin risiko for nye prikker. For ferske førere har ulykkesrisikoen gått mer ned de siste årene enn for førere generelt. Innføringen i 2011 av dobbel prikkbelastning i prøveperioden på 2 år etter førerprøven er en mulig forklaring på dette. En spørreundersøkelse blant bilførere med varierende antall prikker viser at de som har flest prikker, i størst grad svarer at kjøreatferden påvirkes positivt av prikkbelastningssystemet generelt og av at de har fått prikker.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger