Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Persontransport i norske byområder Utviklingstrekk, drivkrefter og rammebetingelser

Persontransport i norske byområder Utviklingstrekk, drivkrefter og rammebetingelser

Forfattere: Nils Vibe, Øystein Engebretsen, Nils Fearnley
Rapportnr: 761/2005
ISBN: 82-480-0477-5
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0478-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I rapporten gis det en systematisk gjennomgang av sentrale drivkrefter og utviklingstrekk for persontransport i norske byer. Temaer som analyseres er blant annet førerkortinnehav, biltilgang, lokaliseringsmønstre, kollektivtransportens rammebetingelser, hverdagslivets organisering og endringer i bybefolkningens reisevaner. Lokaliseringsmønstrenes betydning for reisemiddelvalg analyseres ved hjelp av kart. En etterspørselsmodell for kollektivtransport og modeller for reisemiddelvalg ved arbeidsreiser er presentert. Tre scenarier for persontransport i norske byer presenteres. I det mest optimistiske scenariet brukes befolkningsveksten som en drivkraft for å stimulere til en mer miljøvennlig utvikling for transporten i byene. Rapporten gir en grundig dokumentasjon av situasjonen for persontransporten i de ti største norske byområdene. Rapporten bygger på offentlig statististikk, statistikk fra kollektivselskapene, områdedata, reisevaneundersøkelser og internasjonale data.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger