Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Påvirkning av bilførere gjennom utforming av vegsystemet

Påvirkning av bilførere gjennom utforming av vegsystemet

Forfattere: Fridulv Sagberg
Rapportnr: 648/2003
ISBN: 82-480-0345-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

På grunnlag av en litteraturgjennomgang drøftes hvordan vegsystemet best kan utformes for å tilfredsstille bilførernes informasjonsbehov og derved forebygge feilhandlinger og ulykker. Vegutforming, skilting og oppmerking må være mest mulig i samsvar med trafikantenes etablerte forventninger. Dessuten må en unngå informasjonsmengden overgår bilførernes mentale kapasitet. Spesielle temaer som drøftes er sammenhenger mellom vegutforming og hastighet, risiko for kjøring mot kjøreretningen (særlig på motorveg), optimal vegvisning, og hvordan vegsystemet best mulig kan tilpasses eldre bilisters forutsetninger.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger