Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Parkeringstilbud ved bolig og arbeidsplass. Fordelingsffekter på bilbruk og bilhold i byer og bydeler

Parkeringstilbud ved bolig og arbeidsplass. Fordelingsffekter på bilbruk og bilhold i byer og bydeler

Forfattere: Petter Christiansen, Øystein Engebretsen, Jan U Hanssen
Rapportnr: 1439/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1666-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Flertallet blant dem som arbeider i norske bykommuner har et gratis parkeringstilbud ved arbeidsplassen og det er lett å finne ledig plass. Bilandelen reduseres i alle bykommuner hvis det blir vanskeligere å parkere. Det er større reduksjon i bilandelen når det er få plasser ved arbeid enn når den er avgiftsbelagt. Parkeringsavgift har en begrenset effekt når avgiften betales månedsvis. Rapporten dokumenterer i tillegg at parkeringsforholdene ved boligen påvirker reisevaner og bilhold. Økte avstander mellom bolig og parkeringsplass, samt det å ikke ha egen plass kan redusere både sannsynligheten for å eie og å bruke bil.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger