Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Parkeringspolitikken i fem norske byer - mål, normer og erfaringer

Parkeringspolitikken i fem norske byer - mål, normer og erfaringer

Forfattere: Jan U Hanssen, Petter Christiansen
Rapportnr: 1266/2013
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1438-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten gir et sammendrag av gjeldende parkeringspolitikk i Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim. Det er tatt utgangspunkt i målsettinger gitt i overordnete planer og konkrete føringer for oppfølging. Videre beskrives gjeldende bestemmelser/ normer, dagens parkeringstilbud i byenes sentrumsområder (antall plasser, regulering, mv.). Parkering er et todelt tema der det skilles mellom planlegging av nye parkeringsplasser og utøvende myndighet (håndhevelse og tilrettelegging). Det konkluderes med at byene må føre en bevisst politikk for å unngå at en stadig større del av tilbudet faller utenfor kommunal styringsmulighet. Dette gjelder ikke bare sentrumsområdene. Det pekes på de mulighetene som ligger i frikjøpsordningen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger