Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Pakkeskapets uforløste potensial - Erfaringer fra Drammen, Asker, Bærum og Oslo

Pakkeskapets uforløste potensial - Erfaringer fra Drammen, Asker, Bærum og Oslo

Forfattere: Elise Caspersen, Guri Natalie Jordbakke, Marianne Knapskog
Rapportnr: 1943/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2002-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten dokumenterer forskning på bruk av pakkeskap som hentepunktløsning for pakker handlet på nett og utlevert i Oslo, Bærum, Asker eller Drammen kommune. Rapporten inneholder en kartlegging av faktisk og ønsket bruk av pakkeskap blant konsumenter og logistikkoperatører, beregninger av trafikkbelastningen for reiser til ulike typer hentepunkt samt hvordan offentlig sektor kan påvirke bruken av pakkeskap i en mer miljø- og klimavennlig retning, blant annet ved å tilrettelegge for en aktørnøytral infrastruktur. Hovedfunnet er at pakkeskap har potensiale til å redusere trafikkbelastningen fra netthandelsleveranser sammenliknet med utlevering i butikk/kiosk og hjemlevering. Årsakene er at konsumenter i mindre grad reiser med bil til pakkeskap enn til andre utleveringssteder og at logistikkoperatører kan oppnå relativt lave kjørte kilometer per pakke til pakkeskap. Aktørnøytrale pakkeskap kan være en god løsning, men organisering og rollefordeling må vurderes for å unngå et dårlig utnyttet nettverk med høyere trafikkbelastning enn dagens løsning der hver aktør drifter egne pakkeskap-nettverk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger