Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Organisatoriske programmer for mestring av førertrøtthet

Managing fatigue in occupational settings

Forfattere: Ross Owen Phillips, Fridulv Sagberg
Rapportnr: 1081/2010
ISBN: 978-82-480-1099-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1098-2
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten undersøker en lovende måte å takle trøtthet bak rattet på, nemlig å benytte arbeidsbaserte programmer som tar sikte på å forebygge trøtthet blant ansatte. Programmene kan inneholde elementer som både minsker risikoen for arbeidsrelatert trøtthet og hjelper den enkelte ansatte til å mestre trøtthet utenfor arbeidet. De fleste programmer som har vært brukt hittil, har yrkessjåfører som mål. Vanlige programelementer er forbedret planlegging av tids- og skiftplaner, utdanning om trøtthet bak rattet, samt oppdagelse og behandling av søvnforstyrrelser blant ansatte. Derimot er det få programmer som måler førerens dagsform, bruker insentiver, fremmer åpen rapporteringskultur, eller bruker rekruttering med atferdsforankrete ferdigheter som grunnlag. Selv om de fleste programmer og retningslinjer baseres på forskning, er det behov for flere robuste og uavhengige evalueringer for å kunne si noe om deres effekt på trøtthetsulykker. Dette er viktig fordi trøtthetsmestring som ett fokus for HMS- aktivitet i organisasjoner potensielt kan redusere forekomsten av trøtthetsulykker, for yrkessjåfører så vel som for private.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger