Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Omfang og strukturer i den utenlandske turisttrafikken til Norge: En evaluering av tilgjengelig statistikk og nøkkeltall

Omfang og strukturer i den utenlandske turisttrafikken til Norge: En evaluering av tilgjengelig statistikk og nøkkeltall

Forfattere: Petter Dybedal, Iratxe Landa-Mata
Rapportnr: 1873/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1918-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten drøfter hvordan og under hvilke forutsetninger omfang og strukturer i dagens utenlandske turisttrafikk kan beregnes ved å kombinere eksisterende kunnskap på ulike måter. Det presenteres figurer og tabeller for sentrale variable fram til og med 2019, basert på dagens tilgjengelige trafikkdata og nøkkeltall fra Gjesteundersøkelsen 2011. Det drøftes også bruk av andre hovedtyper datakilder om utenlandsturismen, spesielt Innovasjon Norges Turistundersøkelsen og SSBs overnattingsstatistikk. En hovedkonklusjon er at det er en betydelig svakhet at man mangler oppdaterte tall for antallet utenlandske turister som hvert år besøker Norge. Det finnes relativt gode tall for fly og ferge, men ikke for grensepasseringer på veg, hvor det bare finnes totaltall for antall kjøretøyer. Rapporten påpeker også at det er noen usikkerhetsmomenter knyttet til SSBs overnattingsstatistikk (innrapportering) og til Turistundersøkelsen (representativitet). Rapporten drøfter kort hvilke grep som kan være aktuelle for å forbedre kunnskapsgrunnlaget.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger