Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nyttekostnadsanalyser i transport. Grunnleggende forutsetninger og regneregler

Transport cost benefit analysis. Basic assumptions and accounting rules

Forfattere: Harald Minken
Rapportnr: 1934/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1991-6
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten - kun på engelsk
Summary

Denne rapporten er en samling artikler om metodespørsmål i samfunnsøkonomisk analyse av transporttiltak. Den første artikkelen er et forsvar for en normativ bruk av transportøkonomien, dvs. å bruke den til å si hva som bør gjøres eller bygges. Denne bruken forutsetter imidlertid at fordelingsspørsmål og rettferdighetsspørsmål blir behandlet og tatt hensyn til separat. Deretter følger artikler som utleder regler for nyttekostnads-analyser i transportsektoren og om kalkulasjonsrenta, hvordan vi kan ta hensyn til bærekraftighet og valg av prosjekter. Så tar vi opp noen mer spesielle emner, slik som virkninger på omorganiseringer i industrien, tidsverdier for godstransport, kostnader i rutegående transport, hvordan køprising påvirker skyggeprisen på investeringene, og hvordan man kan beregne nyttekostnadsbrøken av en liten økning av vedlikeholdsbudsjettet. Til slutt følger en skisse til hvordan en kan beregne virkninger på sektorer eller områder som faller utafor området som transportmodellen dekker. De fleste artiklene krever matematikkunnskaper.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger