Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nytte-kostnadsanalyse av tiltak rettet mot å redusere skadekonsekvensen av rullebaneutforkjøring ved Tromsø lufthavn

Nytte-kostnadsanalyse av tiltak rettet mot å redusere skadekonsekvensen av rullebaneutforkjøring ved Tromsø lufthavn

Forfattere: Knut Veisten, Rune Elvik, Paal Brevik Wangsness
Rapportnr: 1507/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1735-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten gjennomgår en nytte-kostnadsanalyse av tiltak om å utbedre sikkerhetsområdet bak rullebaneenden, i sørenden av Tromsø lufthavn Langnes. Hensikten med tiltaket er å redusere det potensielle skadeomfanget av utforkjøring ved landing/avgang. Det tas utgangspunkt i modellering av stoppunkter i lengde fra rullebaneenden og i bredde fra senterlinja. Dette gir et anslag på hvor ofte et fly som ikke klarer å stoppe, eller ikke evner å lette, før rullebaneenden, kan havne i det som er «manglende ytre rektangler» i sikkerhetsområdet ved Langnes. Slike stoppunkt kan inntreffe i 10-15 % av tilfellene med rullebaneutforkjøring eller for tidlig landing. Det forventede skadeomfanget vil dermed være høyere ved Langnes enn ved lufthavner som har standardbredde på sikkerhetsområdet, alt annet likt. Konsekvensen omfatter skader på fly, installasjoner og passasjerer, og forsinkelse og venting/stenging for passasjerer, flyselskap og lufthavn. I Tromsø kommer det også med effekter på den fylkesvegen som går i tunnel under det innsnevrede feltet i sikkerhetsområdet. Med antatt fordeling av skadeomfang ved ulike typer ulykker og hendelser, og med tilordnede skadekostnader basert på nasjonale verdsettinger og opplysninger fra internasjonal litteratur, så estimeres en nytte-kostnadsbrøk til litt under 1. Inputverdiene til analysen er usikre. Med simulering av verdier fra inputintervall, havner 90 prosent av de simulerte nytte-kostnadsbrøkene innenfor intervallet fra 0,6 til 1,3, med gjennomsnitt ca. lik 0,92. Det er evt. endringer i den estimerte tiltakskostnaden som primært styrer utfallet av nytte-kostnadsanalysen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger