Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nullutslipp fra varedistribusjon i byer innen 2030? Hvilke virkemidler og insentiver finnes?

Nullutslipp fra varedistribusjon i byer innen 2030? Hvilke virkemidler og insentiver finnes?

Forfattere: Inger Beate Hovi, Daniel Ruben Pinchasik, Christian S. Mjøsund, Sidsel Ahlmann Jensen
Rapportnr: 1738/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2286-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Regjeringen har satt som mål at innen 2030 skal alle nye varebiler ha nullutslipp og varedistribusjon i bysentra skal være tilnærmet utslippsfri. I denne rapporten har vi utarbeidet anslag på antall biler, transportytelser og tilhørende CO2-utslipp fra varedistribusjon i byer, inkludert kjøring med varebiler for mobile tjenesteytere. Det er laget framskrivinger for el-andelen for hhv nybilsalg og varebilbestanden i 2025 og 2030. Framskrivingene er på nasjonalt nivå sammenliknet med forutsetningene i Nasjonalbudsjettet for 2019 og NTP 2018-2029. Beregningene viser at om utviklingen følger en eksponentiell trendkurve er det sannsynlig at 100 % av nybilsalget av varebiler er elektrisk i 2030 i de største byene, men det er mer usikkert at målet om nullutslipp fra bydistribusjonen oppnås. Til slutt er det gjennomført en litteraturstudie av eksempler på kommunale og fylkeskommunale tiltak som kan påvirke transportytelser og utslipp fra bylogistikken.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger