Du er her

NTP minus kollektiv = ntp ?

Forfattere: Oddgeir Osland, Frode Longva, Arvid Strand
Rapportnr: 953/2008
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0869-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

I dette arbeidsdokumentet vurderer vi hvordan kollektivtransporten behandles i forslaget til ny NTP. Dokumentet konkluderer med at de virkemidlene transportetatene rår over, er utilstrekkelige for å nå uttalte mål om et bedre kollektivtilbud. Andre virkemidler som er vel så avgjørende for å bedre kollektivtilbudet, er i liten grad berørt. Dette gjelder særlig organisering og finansiering av offentlig kjøp av kollektivtransport, samvirket mellom infrastruktur og drift, og samvirke mellom offentlige kjøp, infrastruktur og den lokale og regionale arealpolitikken. Det foreslås derfor å lage en Nasjonal Kollektivtransportplan parallelt med det videre arbeidet med NTP. En slik plan vil kunne formulere konkrete delmål for kollektivtilbudet og vurdere betingelsene for å realisere disse målene i NTP. Alternativt bør man utarbeide et eget kapittel om kollektivtransport på vei i dagens NTP.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger