Du er her

  • > Publikasjoner
  • > NOx utslipp fra vegsektoren - effekter av ulike tiltak

NOx utslipp fra vegsektoren - effekter av ulike tiltak

Forfattere: Anne Borger Mysen, Rune Elvik, Trygve Solheim
Rapportnr: 1101/1998
Språk: Norwegian

NOx fra vegtrafikken antas å synke dramatisk i de nærmeste årene, særlig den delen som er knyttet til personbilen som følge av innføring av katalysator. Likevel er det viktig å se på andre tiltak som kan redusere utslipp av NOx fra personbiler, busser og tunge godskjøretøy. Slike tiltak er knyttet til å redusere trafikkmengden, flytte trafikk, skjerme mot lokale utslipp og redusere fart. I dette notatet viser vi hvilken effekt ulike tiltak kan ha og hvilke kostnader som er knyttet til gjennomføringen av de samme tiltak. De mest virksomme tiltakene er arealmessig fortetning, kjøretøyavgifter, bensinavgifter og miljøgater. Avhengig av styrken i hvert enkelt, vil de hver for seg kunne redusere utslippene med rundt 10 prosent. Gjennomføringskostnadene er relativt små for slike tiltak, men den samfunnsmessige kostnaden i form av redusert nytte er betydelig og må eventuelt oppveies av reduserte helseplager som følge av mindre trafikk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger