Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Norsk kystfart - Effekter av tiltak og trender i godstransport

Norsk kystfart - Effekter av tiltak og trender i godstransport

Forfattere: Anne Madslien, Randi Jule, Olav Konrad Putz
Rapportnr: 415/1998
ISBN: 82-480-0074-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
hele rapporten
Summary

En har i rapporten beregnet mulige effekter av ulike tiltak eller utviklingstrekk i innenlands godstransport. Dette er gjort ved at 12 ulike scenarier er analysert ved hjelp av nettverksmodellen NEMO. I forhold til et basisscenario har en bl a beregnet endring i transportmiddelfordeling og transportkostnader som følge av høyere miljøavgifter, infrastrukturutbygging, endret tilbud i sjøtransporten, endret varesammensetning og endrede krav fra transportkjøperne. En har også beregnet endring i eksterne effekter som miljøutslipp, støy, slitasje på infrastruktur, og ulykker knyttet til godstransport. En konklusjon fra beregningene er at totalkostnadene knyttet til innenlands godstransport i hovedsak øker dersom sjøtransporten minker. Også utslippene øker ved en overgang fra sjø, bortsett fra i scenariene med økte miljøavgifter, hvor en samtidig får en vridning bort fra vegtransport.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger