Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Norsk godstransport på vei og bruk av utenlandske transportører og arbeidskraft

Norsk godstransport på vei og bruk av utenlandske transportører og arbeidskraft

Forfattere: Jostein Tvedt
Rapportnr: 1994/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1457-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf

Forskningslitteratur indikerer at offentlige tall undervurderer omfanget av utlendingers bidrag til nasjonal veitransport. Dette gjelder spesielt underrapportering av kabotasje fra sjåfører fra de nye medlemslandene i EU etter 2004. I tiden etter liberaliseringen av transportmarkedene innenfor EØS-området i 2009 har endringene i markedet for godstransport på vei i Norge vært store. Ulikhetene i kostnads- og lønnsnivå er fremdeles betydelige mellom Norge og Øst-Europa, slik at transportmarkedets endringsprosess trolig bare er i en tidlig fase. Det er en fare for at norske transportører gjør seg så avhengig av arbeidskraft fra lavkostland at lønnsbetingelsene blir for dårlige til å rekruttere norske ungdommer til næringen. EUs mobilitetspakke, og Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren, medfører trolig at liberaliseringsprosessen går senere enn uten disse tiltakene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger